Årsberetning 2019 for Varegg Allianseidrettslag.

Årsberetningen er klar og dere kan lese den her.
Vi minner også om årsmøtet som avholdes den 11.mars kl.19.00 i klubbhuset (Badstuen).

§ 16 Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Velge dirigent(er).
 3. Velge protokollfører(e).
 4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.
 5. Godkjenne innkallingen.
 6. Godkjenne saklisten.
 7. Godkjenne forretningsorden.
 8. Behandle idrettslagets årsberetning.
 9. Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning og evt. revisors beretning].
 10. Behandle forslag og saker.
 11. Fastsette medlemskontingent. 
 12. Vedta idrettslagets budsjett.
 13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
 14. Foreta følgende valg: a) Styre med leder, nestleder, 7 styremedlem og 1 varamedlem. b) Kontrollutvalg med 2 medlemmer og 1 varamedlem. c) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene. d) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem. e) Eventuelt øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan. Ledere og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet. Der det velges flere varamedlemmer skal det velges 1. varamedlem, 2. varamedlem osv.
 15. Evt. engasjere revisor til å revidere idrettslagets regnskap.
03.03.20