VELKOMMEN TIL ÅRSMØTENE I VAREGG ALLIANSEIDRETTSLAG, VAREGG FOTBALL OG VAREGG FLERIDRETT.

Årsmøtene i Varegg avholdes onsdag den 23. mars kl.19.00 i klubbhuset Badstuen.

Fullstendig saksliste, årsberetning, årsregnskap, budsjett, innstillinger til valg og annet saksmateriale vil bli gjort tilgjengelig via nettsidene.
Årsberetning fra Varegg Allianseidrettslag finner dere som vedlegg nedenfor.
Saksliste for årsmøte:

1. Innledning
2. Godkjenning av stemmeberettigede medlemmer
3. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden
4. Valg av dirigent, referenter og representanter til å underskrive protokollen.
5. Årsmelding for 2021
6. Regnskap for Allianselaget 2021
7. Behandle saker og forslag
8. Merkekomiteen
9. Fastsette medlemskontingent for 2023
10. Vedta lagets budsjett for 2022
11. Valg

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha betalt kontingenten for 2022. Kontingentkrav for 2022 er sendt ut, slik at alle har mulighet til å betale før årsmøtet. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. Foreldre til barn under 15 år har ikke stemmerett, hvis de ikke selv er medlemmer. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8 - https://varegg.no/oppd...

17.03.22